ระบบเลือกชุมนุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

No. รหัส ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล ชุมนุม ผู้สอน
1 24623 1 10 32 เด็กหญิงสายน้ำทิพย์ เทากระโทก คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
2 23603 2 2 26 เด็กหญิงรินรดา ขอใหญ่กลาง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
3 24937 2 9 37 เด็กชายรัฐพล ชาญจอหอ คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
4 24053 2 14 31 เด็กหญิงศศิภา ฉัตรพลกรัง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
5 23606 2 2 29 เด็กหญิงสุธาวัลย์ ภาคีฑูต คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
6 23965 2 12 17 เด็กชายอริยศักดิ์ ศรีพั้ว คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
7 24939 2 14 37 เด็กหญิงพิชญธิดา สะโมสูงเนิน คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
8 23578 2 2 2 เด็กชายเจษฎาภรณ์ พึ่งจันดุม คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
9 23607 2 2 30 เด็กหญิงสุพิชชา ราชตราชู คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
10 23970 2 12 21 เด็กหญิงธนัชชา พักจอหอ คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
11 24081 2 15 19 เด็กหญิงกุลวดี ชัยกลาง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
12 23583 2 2 6 เด็กชายธีรภัทร หนากลาง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
13 23833 2 9 2 เด็กชายเจษฎาภรณ์ เนินกลาง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
14 23981 2 12 32 เด็กหญิงศรุดา ณรงค์นอก คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
15 23586 2 2 9 เด็กชายวุฒิพงษ์ แปกลาง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
16 23841 2 9 10 เด็กชายปานเทพ บุญเดีย คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
17 24041 2 14 20 เด็กหญิงกัญญาภัค ชวนกระโทก คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
18 23589 2 2 12 เด็กชายอดิเทพ ปัตถาระกัง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
19 23844 2 9 13 เด็กชายวรัตถ์ อุดมปลั่ง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
20 24042 2 14 21 เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักวงษ์ คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
21 23595 2 2 18 เด็กหญิงชรินรัตน์ จงอาจกลาง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
22 23846 2 9 15 เด็กชายศุภกิตติ์ สัตตยารักษ์ คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
23 24046 2 14 25 เด็กหญิงพรชนก นางหงษ์ คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
24 23598 2 2 21 เด็กหญิงณฐพร วงษ์สวัสดิ์ คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
25 23848 2 9 17 เด็กชายเสกสรรค์ ฉิพิมาย คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
26 24052 2 14 30 เด็กหญิงวาสนา ทรวงโพธิ์ คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
27 24902 4 14 32 นางสาวณัฐพร โชติกลาง คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
28 21751 5 11 13 นางสาวสุนันทา บัวสนิท คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา
29 24200 5 11 30 นางสาวน้ำฝน รัตนกุล คณิตศิลป์ 1. ครูกมลพรรณ ครูสิตา