ระบบเลือกชุมนุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

No. รหัส ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล ชุมนุม ผู้สอน
1 24705 1 13 12 เด็กชายวิวัฒน์ชัย แผนกลาง คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์
2 24649 1 11 24 เด็กหญิงนันธิดา ด่านกลาง คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์
3 24696 1 13 3 เด็กชายเจษฎา จูงกลาง คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์
4 24697 1 13 4 เด็กชายชนาธิป จันทร์เขียว คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์
5 24701 1 13 8 เด็กชายทรงสิทธิ์ พิมพบุตร คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์
6 23728 2 6 5 เด็กชายชินพงศ์ สู่กระโทก คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์
7 23845 2 9 14 เด็กชายศิวกร มุ่งเกยกลาง คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์
8 23991 2 13 5 เด็กชายธนันชัย ธงสันเทียะ คิดเลขเร็ว ม.ต้น 1. ครูเกรียงศักดิ์ ครูวัชราภรณ์