ระบบเลือกชุมนุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รายชื่อนักเรียน
No. รหัสนักเรียน ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ ชุมนุม
1 24978 1 1 1 เด็กชายกิตติกร เฉลยกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
2 24979 1 1 2 เด็กชายคณัสนันท์ ตุ้มจอหอ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
3 24980 1 1 3 เด็กชายดิศรณ์ เลาหภารากร กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
4 24981 1 1 4 เด็กชายทรัพยสิทธิ แจ่มกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
5 24982 1 1 5 เด็กชายธนกร ชนะชัยตระกูล กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
6 24983 1 1 6 เด็กชายพงศธร นอกตาจั่น กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
7 24984 1 1 7 เด็กชายภโวทัย ศรีพันธุ์ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
8 24985 1 1 8 เด็กชายรตน คุรุธัช กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
9 24986 1 1 9 เด็กชายไรอัน เซดริค แก้วประเสริฐ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
10 24987 1 1 10 เด็กชายศุกลวัฒน์ พูนทองหลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
11 24988 1 1 11 เด็กชายอนันต์ยศ กิ่งจันกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
12 24989 1 1 12 เด็กหญิงกมลชนก รักษาจิตร์ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
13 24990 1 1 13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บำรุงนอก กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
14 24991 1 1 14 เด็กหญิงจรรยกร บุญไทยกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
15 24992 1 1 15 เด็กหญิงจิรัชญา ป้องลม กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
16 24993 1 1 16 เด็กหญิงชัชยา ยุ่นชัย กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
17 24994 1 1 17 เด็กหญิงทัตพิชา ห่วงญาติ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
18 24995 1 1 18 เด็กหญิงธัญชนก ดีสูงเนิน กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
19 24996 1 1 19 เด็กหญิงปณิธาน ปานหมื่นไวย กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
20 24997 1 1 20 เด็กหญิงประภาวดี โวหาร กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
21 24998 1 1 21 เด็กหญิงปาริฉัตร พงศาปาน กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
22 24999 1 1 22 เด็กหญิงปุณณดา จารึกกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
23 25000 1 1 23 เด็กหญิงปุณยาพร มาสวัสดิ์ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
24 25001 1 1 24 เด็กหญิงพัชรพร คุ้มกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
25 25002 1 1 25 เด็กหญิงพิชญาพร จีนงูเหลือม กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
26 25003 1 1 26 เด็กหญิงภูษิตา อินท่าอิฐ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
27 25004 1 1 27 เด็กหญิงสุชัญญา ภูนอนไร่ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
28 25005 1 1 28 เด็กหญิงรตนมน คุรุธัช กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
29 25006 1 1 29 เด็กหญิงวชิราภา สิงห์ศิริ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
30 25007 1 1 30 เด็กหญิงวรพิชชา พลนามอินทร์ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
31 25008 1 1 31 เด็กหญิงวรัชญา วังสรานนท์ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
32 25009 1 1 32 เด็กหญิงสลิลรัตน์ จูงกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
33 25010 1 1 33 เด็กหญิงสุชาพิช ฝาพิมาย กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
34 25011 1 1 34 เด็กหญิงสุพิชชา แก่นโพธิ์ กำลังเรียน Crossword ม.ต้น
35 25012 1 1 35 เด็กหญิงสุชาตา เขตกลาง กำลังเรียน Crossword ม.ต้น